rekrutacja baseball

Warunkami przynależności do Klubu są:

1) złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności, i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych i zawodach sportowych;

2) w przypadku nieletnich – deklaracja rodziców (opiekunów prawnych);

3) zaświadczenie lekarskie zezwalające uprawiać wybraną dyscyplinę sportu;

4) opłacenie składek członkowskich;

) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

6) posłuszeństwo trenerom, instruktorom i opiekunom;

 7) kultura osobista i zdyscyplinowanie;

8) przestrzeganie regulaminu klubu MKS Stal Kutno